Tag: 之誉造句

用之譽造句 | 造句大全

【之譽解釋】:暫無。相似詞:贊譽之辭不虞之譽商譽譽為載譽段譽釣譽稱譽 1、不可以一時之譽,斷其為君子,不呆以一時之謗,斷其為小人。馮夢龍 2、不可以一時之譽,斷其為君子;不可以一時之謗,斷其為小人。馮夢龍 3、使人有面前之譽,不若使其無背后之毀。